กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


 

 

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองปทุมธานี ประชาชน เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และสวนสุขภาพ ญสส.84 เทศบาลเมืองปทุมธานี

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน

ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา

ความสามัคคีมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา และพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

ภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จุดประกายความคิด

และสร้างความสุขให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ พร้อมมีการแจกของรางวัล

โดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน มอบเป็นของขวัญให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม