กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ บ้านบ่อหวี จังหวัดราชบุรี วันที่ 16 มิ.ย. 2566


 

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี นำโดย นางสาวเปรมนิตย์ รัตนวิโมกข์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสาวรุ่งทิพย์ กาฬภักดี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี

เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ บ้านบ่อหวี จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการจัดทำ

โครงการศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา กับการบริหารจัดการขยะอินทรีย์อย่างยั่งยืน ด้วยการนำศาสตร์พระราชา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักภูมิสังคม

และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่จัดการขยะอินทรีย์อย่างยั่งยืน ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน