กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล 21 ก.ค. 2565


 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565

งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี จัด " กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล "

ตามที่จังหวัดปทุมธานีได้จัดแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ ปทุมธานีจังหวัดสะอาด” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยใช้หลักการ 3ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือ 3Rs : Reduce Reuse Recycle

งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี จึงจัดให้มี " กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล "

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ รู้จักแยกขยะก่อนทิ้ง

และนำวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้มาจำหน่ายเพิ่มรายได้ ลดปริมาณขยะ ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน