กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล วันที่ 7 ก.พ. 2567


 

 

 

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

 

งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี จัด "กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล" ตามที่จังหวัดปทุมธานีได้จัดแผนปฏิบัติการ

จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ ปทุมธานีจังหวัดสะอาด” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย

ในพื้นที่ โดยใช้หลักการ 3ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือ3Rs : Reduce Reuse Recycle

งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี จึงจัดให้มี " กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล " เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ รู้จักแยกขยะก่อนทิ้ง และนำวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้มาจำหน่ายเพิ่มรายได้ลดปริมาณขยะ ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน