กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล วันที่ 27 ก.ย. 2566


 

 

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566

งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี จัด " กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล "

ตามที่จังหวัดปทุมธานีได้จัดแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ ปทุมธานีจังหวัดสะอาด”

เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่

โดยใช้หลักการ 3ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือ 3Rs : Reduce Reuse Recycle

งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี จึงจัดให้มี " กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล "

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

รู้จักแยกขยะก่อนทิ้ง และนำวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้มาจำหน่ายเพิ่มรายได้ ลดปริมาณขยะ ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน