กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล วันที่ 19 พ.ค. 2566


 

 

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี

จัด " กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล "

ตามที่จังหวัดปทุมธานีได้จัดแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ ปทุมธานีจังหวัดสะอาด”

เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่

โดยใช้หลักการ 3ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือ 3Rs : Reduce Reuse Recycle

งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี จึงจัดให้มี " กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล "

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ รู้จักแยกขยะก่อนทิ้ง

และนำวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้มาจำหน่ายเพิ่มรายได้ ลดปริมาณขยะ ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน