กิจกรรมเทศบาล

การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนวัดโคก แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 24 ส.ค. 2566


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 

เทศบาลเมืองปทุมธานี

ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนวัดโคก แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564

โดยใช้วิธีการลงคะแนนแบบเปิดเผย ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดโคก

โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล

ร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้ง