กิจกรรมเทศบาล

การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนพนาสนธิ์ 8 ม.ค. 2566


 

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.เทศบาลเมืองปทุมธานี
ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนพนาสนธิ์ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระ
ทั้งนี้ชุมชนพนาสนธิ์ มีผู้สมัครทั้งหมด 1 ทีม มีสมาชิก 9 คน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาล พ.ศ. 2564

จึงใช้วิธีการลงคะแนนแบบเปิดเผย โดยให้สมาชิกในชุมชนยกมือโหวต

เพื่อยืนยันคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นคณะกรรมการ พร้อมจัดประชุมประชาคมเพื่อทำแผนชุมชนและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

ณ บริเวณที่ว่างหมู่บ้านพนาสนธิ์โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

นายวัชรากร หาญสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ

พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้ง พร้อมร่วมอวยพรปีใหม่ให้กับชาวชุมชนพนาสนธิ์