กิจกรรมเทศบาล

การยืนยันตัวตนเพื่อขอใช้สิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 

 

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการยืนยันตัวตน

 

เพื่อขอใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

 

 

 

 

ด้วยเทศบาลเมืองปทุมธานี  จะดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ และจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยความพิการ  และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์

การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 20 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์มาแสดงตนต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยืนยันความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพนั้นต่อไป  จึงขอประกาศการยืนยันตัวตนเพื่อขอใช้สิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยแสดงการยืนยันตนได้  4  ช่องทาง  ดังต่อไปนี้

 

1.  กรณีมายืนยันตนด้วยตนเอง เตรียมเอกสาร ดังนี้   
1.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน  1  ฉบับ
และสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีเป็นผู้พิการ) พร้อมรับรองสำเนา จำนวน  1  ฉบับ
1.2  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน  1  ฉบับ
1.3  สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย พร้อมรับรองสำเนา จำนวน  1  ฉบับ  
   
2. กรณีไม่สามารถมาแสดงตนได้ด้วยตนเอง หรือไม่ได้รับเงินด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจและเตรียมเอกสาร ดังนี้  
2.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน  1  ฉบับ
และสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีเป็นผู้พิการ) พร้อมรับรองสำเนา จำนวน  1  ฉบับ
2.2  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา   จำนวน  1  ฉบับ
2.3  สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย พร้อมรับรองสำเนา จำนวน  1  ฉบับ
2.4  หนังสือมอบอำนาจ       จำนวน  1  ฉบับ จำนวน  1  ฉบับ
2.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน  1  ฉบับ
2.6  สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน  1  ฉบับ
   
3.  สามารถยืนยันตนได้ทางเว็บไซต์
สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี
   
4.  สามารถยืนยันตนได้ทาง QR Code ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
   

 หมายเหตุ :


- กรณีท่านมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพมากกว่า 1 ประเภท ขอยื่นเอกสาร เพิ่มเติมตามจำนวนประเภทที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ


- กรณีมายืนยันตนเองไม่ได้ สามารถยื่นเอกสารได้ที่ประธานชุมชน

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปทุมธานี

     หมายเลขโทรศัพท์: 0 - 2581 – 3360 (ในวันและเวลาราชการ)