กิจกรรมเทศบาล

การประชุมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปทุมธานี (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พ.ค. 2566


 

 

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดการประชุมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปทุมธานี (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปทุมธานี มี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานการประชุม

พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนประชาคมชุมชน

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม พร้อมตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการ

ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ ได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนเสนอมา

และให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปทุมธานี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ได้

ณ ห้องประชุมรักษ์ไพบูลย์ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี