กิจกรรมเทศบาล

การประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 25 ก.ย. 2566


 

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

เพื่อพิจารณาญัตติต่างๆ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต เทศบาลเมืองปทุมธานี