กิจกรรมเทศบาล

การประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565


 

 

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต เทศบาลเมืองปทุมธานี

เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3