กิจกรรมเทศบาล

การประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 11 ส.ค. 2566


 

 

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต เทศบาลเมืองปทุมธานี

เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

และญัตติอื่นๆ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม