กิจกรรมเทศบาล

การประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 26 พ.ค. 2566


 


วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี

โดยการประชุมครั้งนี้มีการขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการป้องกันอุทกภัย การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานเทศบาล

การดำเนินงานโครงการโคกหนองนา โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ตามแนวพระราชดำริ และ โครงการก่อสร้างที่กลับรถบริเวณหน้าชุมชนเอื้ออาทร 1-3

โครงการเร่งด่วนต่างๆ เป็นไปเพื่อความสะดวกของประชาชน และการพัฒนาท้องถิ่น