กิจกรรมเทศบาล

การประชุมคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองตำบลบางปรอก ประจำปี 2566 วันที่ 17 มี.ค. 2566


 

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองตำบลบางปรอก ประจำปี 2566

เพื่อชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานกองทุนชุมชนเมืองแต่ละกองทุน ให้สามารถบริหารจัดการกองทุนชุมชนเมืองได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

และสร้างวินัยทางการเงินของประชาชน ให้สามารถดำรงตนอยู่ได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคณะกรรมการกองทุนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมรักษ์ไพบูลย์ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี