กิจกรรมเทศบาล

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว ประจำปี 2564


 

 

งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี

ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี

เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า และคุมประชากรสุนัขและแมว

 

  

 ชุมชนวัดหงษ์ปทุมาวาส

  


 

 
       
   
       

 

 ชุมชนวัดบางโพธิ์ใน

  


 

 
       
   
       

  

 ชุมชนตลาดเจริญผลวัฒนา