กิจกรรมเทศบาล

การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม 2


กิจกรรมเทศบาล
การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม 2

 

 

นายปฐมพงษ์ วันดี สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปทุมธานี

ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (เข็มที่ 2 วันที่ 3)

และรับการฉีดวัคซีนรอบเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (เข็มที่ 1 วันที่ 3)

ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ (ตำบางกะดี)