กิจกรรมเทศบาล

การจำหน่ายสินค้าในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566


 

 ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี 

เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566

 

 

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองปทุมธานี กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลเมืองปทุมธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ จำหน่ายสินค้าในบริเวณงาน ตามประเภทสินค้าที่กำหนด ดังนี้

 

  1. สินค้าประเภทกระทง จำนวน 50 ล็อค ขนาดพื้นที่ 2x2 เมตร ค่าธรรมเนียม

อัตราล็อคละ 100 บาท

  1. สินค้าประเภทอาหาร (รถเข็น) จำนวน 60 ล็อค ขนาดพื้นที่ 2x2 เมตร ค่าธรรมเนียม

อัตราล็อคละ 100 บาท

  1. สินค้าประเภทอาหาร (ตั้งโต๊ะ) จำนวน 10 ล็อค ขนาดพื้นที่ 4x4 เมตร ค่าธรรมเนียม

อัตราล็อคละ 400 บาท

  1. สินค้าประเภทเบ็ดเตล็ด จำนวน 35 ล็อค ขนาดพื้นที่ 3x3 เมตร ค่าธรรมเนียม

อัตราล็อคละ 200 บาท

 

เทศบาลเมืองปทุมธานีจะเปิดให้จองพื้นที่จำหน่ายสินค้าตามลำดับก่อน – หลัง ในวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2566 (ในเวลาราชการ) ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 เทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

 

โดยผู้ประสงค์จำหน่ายสินค้า ต้องดำเนินการจองพื้นที่ด้วยตนเอง (ห้ามฝากหรือจองพื้นที่แทนกัน ) พร้อมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ มายื่นเพื่อแสดงสิทธิ์ในการจองล็อคจำหน่ายสินค้าและต้องชำระค่าธรรมเนียมฯ ในวันดังกล่าว (1 คน ต่อ 1 ล็อค เท่านั้น) โดยผู้ที่ได้พื้นที่จำหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามที่เทศบาลเมืองปทุมธานีกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

ดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดประกาศและข้อปฏิบัติได้ที่ www.muangpathum.org

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานเทศกิจ เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร. 0- 2581 – 5740 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวน์โหลด ประกาศและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการค้าในวันงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566