กิจกรรมเทศบาล

การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองปทุมธานี วันที่ 10 ก.พ. 2566


 

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

นายพิชัย แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี กล่าวต้อนรับ นางสาวปภาวี หนุมาน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองปทุมธานี

ประธานในพิธีเปิด “ การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองปทุมธานี” พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองปทุมธานี และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปทุมธานี

โดยการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่

รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัย ส่งเสริมและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

จัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล