กิจกรรมเทศบาล

กองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2567


วันที่ 24 – 26 มกราคม 2567

 

กองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2567 โดยมี นายพิชัย แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมวัดทิพย์สุคนธาราม หมู่13 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

 

ซึ่งการจัดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมโดยนำหลักคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึกที่ดีงามในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนตามหลัก และสามารถนำมาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องได้