กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกสำรวจข้อมูลภาษีป้าย ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี วันที่ 3 มี.ค. 2566


 

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกสำรวจข้อมูลภาษีป้าย ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี

เพื่อใช้ประกอบการประเมินภาษีป้ายประจำปี 2566 ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม กับผู้ชำระภาษี

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง (ชั้น 2)

สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี หรือได้ที่โทร 02-581-6400 ต่อ 1118 หรือ Line @076frhxe ในวันและเวลาราชการ