การพัฒนาบุคลากร


 

การพัฒนาบุคลากร

 

- ประกาศรายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
- ประกาศรายชื่อบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
   
ราชกิจจานุเบกษา  
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
- ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
   
รายงานสรุปผลการจัดอบรม  
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวน์โหลดเอกสาร
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ดาวน์โหลดเอกสาร
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดาวน์โหลดเอกสาร
   
คำสั่ง  
- แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ณ วันที่ 16 ม.ค. 2567
ดาวน์โหลดเอกสาร
- การมอบอำนาจให้รองปลัดเทสบาล ควบคุม กำกับ ดูแล และปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
- แต่งตั้งผู้รักาาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกอง ดาวน์โหลดเอกสาร
   
การประเมินจริยธรรม  
- การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณา ดาวน์โหลดเอกสาร
- การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
- พฤติกรรมทางจริยธรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ ดาวน์โหลดเอกสาร
- พฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ ดาวน์โหลดเอกสาร
   
ประกาศเทศบาล  
- ข้อกำหนดจริยธรรม ของเทศบาลเมืองปทุมธานี ประกาศ ณ วันที่ 18 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลดเอกสาร
- แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม พฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ ประกาศ ณ วันที่ 18 ม.ค. 2567  ดาวน์โหลดเอกสาร
- การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประกาศ ณ วันที่ 18 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลดเอกสาร
- นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
- ข้อกำหนดจริยธรรม ของเทศบาลเมืองปทุมธานี ประกาศ ณ วันที่ 13 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
- การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประกาศ ณ วันที่ 13 ก.พ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
ดาวน์โหลดเอกสาร
- นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  ดาวน์โหลดเอกสาร
- การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลดเอกสาร
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี  ดาวน์โหลดเอกสาร 
 - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   ดาวน์โหลดเอกสาร
 - ข้อบังคับเทศบาลเมืองปทุมธานี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองปทุมธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
 - การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดาวน์โหลดเอกสาร
   
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ดาวน์โหลดเอกสาร
-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  ดาวน์โหลดเอกสาร
-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดเอกสาร
 -หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563  ดาวน์โหลดเอกสาร 
   
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
 -รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
 -การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งว่าง  ดาวน์โหลดเอกสาร 
 -กำหนดมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องท้องถิ่น  ดาวน์โหลดเอกสาร
 -ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อระดับ และการเลื่อขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562  ดาวน์โหลดเอกสาร
 -ประกาศ กถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล  ดาวน์โหลดเอกสาร
 -ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 14)  ดาวน์โหลดเอกสาร
 -พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ดาวน์โหลดเอกสาร
 -มาตรฐานกลางทางจริยธรรม 2556  ดาวน์โหลดเอกสาร
 -มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในสายงายผู้บริหาร พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดเอกสาร
  -หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564  ดาวน์โหลดเอกสาร 
  -หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564  ดาวน์โหลดเอกสาร
   
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
  -มาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมืนผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
  -มาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมืนผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 
  -หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทษบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
  -มาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมืนผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 
   
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
  -หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร 
   
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ  
 -มาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
 -หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย การเลื่อนระดับ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
 -ประกาศ ก.ถ. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงงานจ้าง อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 -ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
 -ประกาส ก.จ.ก.ท.และก.อบต.เรือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยฯ (ฉบับที่ 3)2562และ เรื่อง การให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
 -มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
 -มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
   
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองปทุมธานี 3 ปี  
- แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
   
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 ดาวน์โหลดเอกสาร
   
แผนอัตรากำลัง 3 ปี  
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 ดาวน์โหลดเอกสาร
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร 
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
   
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
-แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองปทุมธานี (เทศบาลประเภทสามัญ) ดาวน์โหลดเอกสาร 
   
เอกสารประชาสัมพันธ์  
- จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
- วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร