การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

 

 

   
- งานบัตรประจำตัวประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
- งานทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร 
- งานจัดเก็บภาษีและจดทะเบียนพาณิชย์ (งานด้านการคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
- งานขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน สิ่งปลูกสร้าง ,ขอขุดดิน-ถมดิน (งานด้านช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
- งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
- งานด้านสังคมสงเคราะห์ ดาวน์โหลดเอกสาร
- งานบริการข้อมูลข่าวสาร และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร