การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปทุมธานี
 
- งานบัตรประจำตัวประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
- งานทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายงานการปรับเป็นพินัย ประจำปี พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.- 28 ธ.ค. 2566) ดาวน์โหลดเอกสาร
   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
- งานเทศกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
- งานรักษาความสะอาด ดาวน์โหลดเอกสาร
- งานสัตวแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
   

 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

 

 

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปทุมธานี
 
- งานบัตรประจำตัวประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
- งานทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
- งานเทศกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
- งานรักษาความสะอาด ดาวน์โหลดเอกสาร
- งานสัตวแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
   

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปทุมธานี
 
- งานบัตรประจำตัวประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
- งานทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
- งานเทศกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
- งานรักษาความสะอาด ดาวน์โหลดเอกสาร
- งานสัตวแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร