การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) พ.ศ. 2567


 

   
   
   

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

o1 โครงสร้าง o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่ o4 ข้อมูลการติดต่อ
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์   o6 Q&A

 

9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ o12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o13 E-Service  

 

9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

o14 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

                                                                                                                                                                                                                             

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o18 แผนการบริหารและพัมนาทรัพยากรบุคคล o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน