การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) พ.ศ. 2565


 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลด

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

01. โครงสร้างการบริหารงาน 02. ข้อมูลผู้บริหาร
03. อำนาจหน้าที่  04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05. ข้อมูลการติดต่อ 06. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
07. ข่าวประชาสัมพันธ์ 08. Q&A
09. Social Network           10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

9.2 การบริหารงาน

11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 18. E-Service
   

 

9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                 
21. สรุปผลการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

                                                                                                                                                                                                                                  

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล 26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี

 

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 28. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30. การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

 

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

40. การขับเคลื่อนจริยธรรม

41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน