กิจกรรมเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองตำบลบางปรอก ประจำปี 2567 วันที่ 9 พ.ย. 2566


กิจกรรมเทศบาล
ประชุมคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองตำบลบางปรอก ประจำปี 2567 วันที่ 9 พ.ย. 2566

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองตำบลบางปรอก ประจำปี 2567

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินงานของกองทุนชุมชนเมือง

ให้สามารถบริหารจัดการกองทุนชุมชนเมืองได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสร้างวินัยทางการเงินของประชาชน ให้สามารถดำรงตนอยู่ได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีคณะกรรมการกองทุนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรักษ์ไพบูลย์ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี