กิจกรรมเทศบาล

ช่องทางการตอบแบบสำรวจ ITA 2567


กิจกรรมเทศบาล
ช่องทางการตอบแบบสำรวจ ITA 2567

ช่องทางการตอบแบบสำรวจ ITA

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองปทุมธานี

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

  https://itas.nacc.go.th/go/eit/ntuocg