กิจกรรมเทศบาล

จังหวัดปทุมธานี ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดปทุมธานีใสสะอาด 2567”


กิจกรรมเทศบาล
จังหวัดปทุมธานี ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดปทุมธานีใสสะอาด 2567”
นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
 
ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดปทุมธานีใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 
ด้วยจังหวัดปทุมธานี ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายรัฐบาล และพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดปทุมธานีใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)