ประกาศเทศบาล / ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อไฟล์
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ประกาศไม่มีผู้สมัคร คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมเทศบาลเมืองปทุมธานี 2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี (ตลาดหมู) 1 มี.ค. 2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน มีนาคม 2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้า ตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปี 2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดโต้รุ่ง 20 ก.พ. 2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม (ตำแหน่งกรรมการฯ).pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม(ตำแหน่งประธานกรรมการฯ).pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การจัดงานสักการะศาลเจ้าเหล่าปึงเถ่ากงม่าประจำปี 2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
หลักเกณฑ์การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปทุมธานี 12 ก.พ. 2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่โซนพิทักษ์สันติ , ซอยอิทธิพล , ลานพระพรหม 16 ก.พ. 2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง ให้ใช้คู่มือการขอใช้รถยนต์ราชการ.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปี 2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าจำหน่ายสินค้าตามประเภทที่ได้รับอนุญาตในช่วงเทศกาล.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำบริเวณตลาดรัฐอำนวย 9 ก.พ. 2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มกราคม 2567 ครั้งที่ 2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดปทุมรัฐ1 ปทุมรัฐ2 (2 ก.พ. 2567).pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี (ตลาดหมู) 26 ม.ค.67.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในมาฆบูชาและวันพระ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การยื่นแบบและชำระเงิน ค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มกราคม 2567 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณตลาดโต้รุ่ง 19 ม.ค. 2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ปี 2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดพิทักษ์สันติ ซอยอิทธิพล ลานพระพรหม 12 ม.ค.2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ.2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570).pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโซนรัฐอำนวย วันที่ 5 ม.ค. 2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 18 อัตรา.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน มกราคม 2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ประกาศ ร่างประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการจัดการมูลฝอยฯ.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ธันวาคม 2566 ครั้งที่1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี (ตลาดหมู) 22 ธ.ค. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดโต้รุ่ง 15 ธ.ค. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองปทุมธานี ปีพ.ศ. 2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน ธันวาคม 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณตลาดรัฐอำนวย 29พ.ย.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ขอให้ระมัดระวังอันตราย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
กำหนดการยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการค้าประจำปี พ.ศ.2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดปทุมรัฐ1 ปทุมรัฐ2 24 พ.ย. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
มาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง พ.ศ.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองปทุมธานี พ.ศ.2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๗.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี (ตลาดหมู) 17 พ.ย. 66.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณตลาดโต้รุ่ง 10 พ.ย. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การจำหน่ายสินค้าในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รับสมัครคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปทุมธานี พ.ศ.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตุลาคม 2566 ครั้งที่2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ ตลาดพิทักษ์สันติ ซอยอิทธิพล และลานพระพรหม 3 พ.ย. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำตลาดรัฐอำนวย 27 ต.ค. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดปทุมรัฐ1 ปทุมรัฐ2 (20 ต.ค.2566).pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลเมืองปทมุธานี ประจำปี พ.ศ.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงท่อระบายน้ำ บริเวณตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี (ตลาดหมู) 6 ต.ค.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กันยายน 2566 ครั้งที่ 2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน ตุลาคม 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ ตลาดพิทักษ์สันติ และซอยอิทธิพล 22 ก.ย. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กันยายน 2566 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดรัฐอำนวย ปทุมรัฐ1 ปทุมรัฐ2 15 ก.ย. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี (ตลาดหมู) 8 ก.ย. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณตลาดโต้รุ่ง 1 ก.ย. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองปทุมธานี พ.ศ.2566 (29 ส.ค.2566).pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้สังเกตการณ์ โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดปทุมธานี.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน กันยายน 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดพิทักษ์สันติและซอยอิทธิพล วันที่ 25 ส.ค.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การประเมินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ปีงบประมาณ 2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดรัฐอำนวย ปทุมรัฐ1 ปทุมรัฐ2 วันที่ 18 ส.ค. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รับสมัครผู้สังเกตการณ์โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดปทุมธานี.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี (ตลาดหมู) 11 ส.ค.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณตลาดโต้รุ่ง 3 ส.ค. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน สิงหาคม 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดรัฐอำนวย ปทุมรัฐ1 ปทุมรัฐ2 14 ก.ค.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (8 อัตรา).pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี (ตลาดหมู) 7 ก.ค. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณตลาดโต้รุ่ง 30 มิ.ย. 66.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การจัดงานทำบุญลานพระพรหมประจำปี 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดรัฐอำนวย ปทุมรัฐ1 ปทุมรัฐ2 16 มิ.ย. 66.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี (ตลาดหมู) 9 มิ.ย. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน มิถุนายน 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดและเปิดฝาท่อเพื่อลอกท่อระบายน้ำ ตลาดรัฐอำนวย ปทุมรัฐ1 ปทุมรัฐ2 19 พ.ค.66.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การดูดลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนสามเรือนถาวร ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ค.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร