กองสวัสดิการสังคม

อำนาจหน้าที่


กองสวัสดิการสังคม
อำนาจหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

 

                    กองสวัสดิการสังคม  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น  และชุมชนแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  และงานสาธารณะ  การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

 

งานพัฒนาชุมชน  มีภารกิจ  ดังนี้

- การจัดตั้งชุมชนย่อยและการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

- การจัดเวทีประชาคมในชุมชน

- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ในชุมชน

- การแก้ไขปัญหาความยากจน

- การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

- การส่งเสริมร้านค้าชุมชน

- การประสานงานสภาองค์กรชุมชน

- การพัฒนากองทุนชุมชนเมือง

- การฝึกอบรมคณะกรรมการฯ  ประชาชน กลุ่ม องค์กรต่างๆ ในชุมชน

- การส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและเครือข่ายองค์กรสตรี

- การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน

- การพัฒนาเด็กและเยาวชน

- การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาชุมชน

- การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนชองรัฐบาล

 

งานสังคมสงเคราะห์  มีภารกิจ  ดังนี้

- การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

- การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

- การดูแลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

- การดูแลศูนย์พัฒนาครอบครัว

- การสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

- การสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ

- การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมี ภารกิจ  ดังนี้

- งานธุรการ

- งานสารบรรณ

- งานจัดทำข้อมูลและระบบสารสนเทศ

- งานบริหารงานบุคคล

- งานการเงินและบัญชี

- งานงบประมาณ

- งานพัสดุและทรัพย์สิน

- งานนิติการ

 

ปัจจุบันกองสวัสดิการสังคมได้จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้นในเขตเทศบาล 29 ชุมชน ดังนี้

 

รหัสชุมชน

รายชื่อชุมชน

รหัสชุมชน

รายชื่อชุมชน

0001

ชุมชนเทพพัฒนา

0016 ชุมชนตลาดเจริญผลวัฒนา

0002

ชุมชนคลองพิกุล

0017

ชุมชนวัดฉาง

0003

ชุมชนสามเรือนถาวร

0018

ชุมชนปัญชลี

0004

ชุมชนโสภาราม

0019

ชุมชนแสงชัยพัฒนา

0005

ชุมชนบางโพธิ์ใน

0020

ชุมชนพัฒนสัมพันธ์

0006

ชุมชนประปาเก่า

0021

ชุมชนร่วมจิตต์มุสลิม

0007

ชุมชนวัดหงษ์ปทุมาวาส

0022

ชุมชนบางปรอก

0008

ชุมชนเพชรปทุม

0023

ชุมชนวัดโคก

0009

ชุมชนสุขใจพัฒนา

0024

ชุมชนกฤษณา

0010

ชุมชนซื่อตรง

0025

ชุมชนพนาสนธิ์

0011

ชุมชนสมประสงค์

0026

ชุมชนเอื้ออาทร 1

0012

ชุมชนเทศสัมพันธ์

0027

ชุมชนเอื้ออาทร 2

0013

ชุมชนธารารินทร์

0028

ชุมชนฉัตรหลวง

0014

ชุมชนปทุมวิลเลจ

0029

ชุมชนเอื้ออาทร 3

0015

ชุมชนปทุมทอง