กองสวัสดิการสังคม

ขั้นตอนการบริการประชาชน


กองสวัสดิการสังคม
ขั้นตอนการบริการประชาชน

 

กระมวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของกองสวัสดิการสังคม

 

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

เวลาปฏิบัติงานเดิม

เวลาที่ปรับลด

 

งานสังคมสงเคราะห์

 

1. โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

 

 

 

1. ผู้สูงอายุยื่นคำร้องขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

2. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมตรวจสอบเอกสารหลักฐานและออกบัตรให้เป็นหลักฐาน

3. นำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามระเบียบฯ

4. ติดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ จำนวน 15 วัน

5. ส่งบัญชีรายชื่อให้สำนักงานท้องถิ่นจัดหวัดปทุมธานี ภายในวันที่ 15 มกราคม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามนโยบายของรัฐบาล

 

 

 

1. แบบคำร้องผู้สูงอายุ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 

- ผู้สูงอายุหรือญาติมายื่นคำร้องและตรวจสอบหลักฐานที่เทศบาลใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที / ราย

 

 

 

- ผู้สูงอายุหรือญาติมายื่นคำร้องและตรวจสอบหลักฐานที่ชุมชนใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที / ราย

 

2. โครงการสงเคราะห์ผู้พิการทุพพลภาพ

 

1. ผู้พิการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

2. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมตรวจสอบเอกสารหลักฐานและออกบัตรให้เป็นหลักฐาน

3. นำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้พิการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามระเบียบฯ

4. ติดประกาศบัญชีรายชื่อผู้พิการจำนวน 15 วัน

5. ส่งบัญชีรายชื่อให้สำนักงานท้องถิ่นจัดหวัดปทุมธานี ภายในวันที่ 15 มกราคม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามนโยบายของรัฐบาล

 

1. แบบคำร้องผู้พิการ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาบัตรผู้พิการ 

 

- ผู้พิการหรือญาติมายื่นคำร้องและตรวจสอบหลักฐานที่เทศบาล ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที/ราย

 

- ผู้พิการหรือญาติมายื่นคำร้องและตรวจสอบหลักฐานที่ชุมชนใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที/ราย

 

3. โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

 

1. ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นแบบคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์

2. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมตรวจสอบเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งลงเยี่ยมบ้านเก็บข้อมูลสภาพปัญหาความเดือดร้อน

3. นำข้อมูลเสนอผู้บริหารเทศบาลพิจารณาอนุมัติให้การช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ

4. นัดหมายผู้ป่วยเอดส์หรือผู้รับมอบอำนาจไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินเบี้ยยังชีพให้ทุกเดือน ๆ ละ 500 บาท

 

1. แบบคำร้องผู้ป่วยเอดส์

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. ใบรับรองแพทย์

 

- ผู้ป่วยเอดส์หรือญาติมายื่นคำร้องและตรวจสอบหลักฐานที่เทศบาล ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที/ราย

 

- ผู้ป่วยเอดส์หรือญาติมายื่นคำร้องและตรวจสอบหลักฐานที่ชุมชนใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที/ราย