กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรมกองสวัสดิการสังคม


กองสวัสดิการสังคม
กิจกรรมกองสวัสดิการสังคม

 

กิจกรรมกองสวัสดิการสังคม

 

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

- ชุมชนเอื้ออาทร 3 (แต่งตั้งชุมชนใหม่)

 

- ชุมชนฉัตรหลวง

 

 

ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ

 

 

 

โครงการจัดเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2561

- ครั้งที่ 1

 

 

- ครั้งที่ 2

 

     
   
     

 

- ครั้งที่ 3