กองคลัง

อำนาจหน้าที่


กองคลัง
อำนาจหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่กองคลัง

 

          กองคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณทางการเงิน การจัดสรรงบประมาณต่างๆ       การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินได้  และรายจ่ายต่างๆ  งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี     งานการจัดซื้อ-จัดจ้างทุกประเภท  งานการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  งานแผนที่ภาษี งานเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย กองคลัง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

      1. งานธุรการ

- จัดทำรายงานสารบรรณกองคลัง

- จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และนอกงบประมาณของกองคลัง

- จัดซื้อวัสดุทุกประเภท จัดจ้างทุกประเภทของกองคลัง

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล และงานสวัสดิการต่าง ๆ

- รับ-ส่ง หนังสือราชการทุกประเภท

- รายงานอัตรากำลังพนักงาน และลูกจ้างของกองคลัง และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และทำคุณประโยชน์ของพนักงานกองคลัง

- ควบคุมการใช้รถยนต์ของกองคลัง

 

      2. งานงบประมาณ

- จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- จัดทำการโอนเงินงบประมาณของกองคลัง

 

ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ควบคุมและดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประกอบด้ว

 

     1. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ 

- ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 

- งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 

- งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 

- งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย 

- งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 

- งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ 

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

     2. งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ 

- งานการซื้อและการจ้าง 

- งานการซ่อมและบำรุงรักษา 

- งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ 

- งานทางการตรวจสอบและรับจ่ายพัสดุ และการเก็บรักษาพัสดุ 

- งานการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ 

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานประกอบด้วย

 

     1. งานผลประโยชน์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

- งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี 

- งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจาก ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ผ.ท.5) 

- งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี   ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ 

- งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้อต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ 

- การแจ้งผลการประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษี 

- งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น 

- งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในทะเบียนเงินผลประโยชน์  และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน

- งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี 

- งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน 

- งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ 

- งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น 

- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า 

- งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือ คำร้องภายในกำหนด  และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี 

- งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด 

- งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด 

- งานประสานงานกับฝ่ายนิติกร เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ   และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 

- งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

- งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้ 

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

     2. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

- งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

- งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่

- งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

- งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผท.4 และ ผท.5)

- การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล

- งานจัดเก็บและดูแลบำรุงรักษาแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ

- งานปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผท.1,2,3,4,5,6,9,11,12,17)

- การจัดทำรายงานประจำเดือน,การจัดทำรายงานประจำงวด

- งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือน

- งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน

- งานบริการข้อมูล ผู้ชำระภาษี

- งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา

- งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย