กองคลัง

บุคลากรกองคลัง


กองคลัง
บุคลากรกองคลัง

 

บุคลากรกองการศึกษา

 


 

 

 
นางสุภาพรรณ  ญาณจินดา

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 


 

 

 
นางสาวสีเทียน  พลสว่าง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 

 

 


 

 

 
นายโพธิ์  แผ่พร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 


 

 

 
นางสาวปนัดดา  วรรณเลิศ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

 


 

 

 
นางสาวปราณี  ถือธรรม

นักวิชาการคลังชำนาญการ

 

 

 


 

 

 
นางสาวลดามณี  แสงฝ้าย

นักวิชาการคลังชำนาญการ

 

 

 


 

 

 
นายสมบัติ  อุดมเดช

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 


 

 

 
นางสาวรัฐวรรณ  กลัดอยู่

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน