กองคลัง

ขั้นตอนการบริการประชาชน


กองคลัง
ขั้นตอนการบริการประชาชน

 

กระบวนการและขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน

 

แบบคำร้อง
1. แบบคำร้องทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
2. แบบคำร้องการจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา เวลาปฏิบัติงานเดิม เวลาที่ปรับลด

การจัดเก็บ

ภาษีป้าย

1. ผู้ชำระภาษี แจ้งชื่อ-สกุล หรือใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมาให้เจ้าหน้าที่ค้นหาข้อมุลจากทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)

2. ผุ้ชำระภาษีกรอกแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)

3. เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ป.1 เพื่อตรวจสอบกับข้อมูลใน ผ.ท.4 และ ผ.ท.5

4. คำนวณพื้นที่ป้ายปละประเมินค่าภาษีป้าย

5. แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)

6. ออกใบเสร็จรับเงิน

 

1. บัตรประจำประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา (ภ.ป.7)

5 นาที / ราย

3 นาที / ราย

(กรณีรายเก่า)

 การจัดเก็บ

ภาษีบำรุงท้องที่

      กรณีมีการยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ซึ่งต้องยื่นใหม่ทุก 4 ปี / ครั้ง (ภายในเดือนมกราคม)

 1. ผู้ชำระภาษี แจ้งชื่อ-สกุล หรือใบเสร็จปีที่ผ่านมาให้เจ้าหน้าที่ค้นหาข้อมูลจากทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)

2. ผู้ชำระภาษีกรอกข้อมูลลงแบบยื่น

3. เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.บ.ท.5 และตรวจสอบกับข้อมูลใน ผ.ท.4 และ ผ.ท.5

4. คำนวณค่าภาษีบำรุงท้องที่จากหน่วยราคาปานกลางที่ดินและปรเมินค่าภาษีบำรุงท้องที่

5. แจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.9)

6. ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11)

 สำหรับการชำระภาษีในรอบ 3 ปีถัดไป

1. ผู้ชำระภาษี แจ้ง ชื่อ-สกุล หรือใบเสร็จปีที่ผ่านมาให้เจ้าหน้าที่ค้นหาข้อมูลจากทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)

2. ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11)

 

1.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ปีที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11)

 

 

 5 นาที / ราย

 3 นาที / ราย

(กรณีรายเก่า)

 

การจัดเก็บ

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

1. ผู้ชำระภาษี แจ้งชื่อ/ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมาให้เจ้าหน้าที่

2. ผู้ชำระภาษี กรอกแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)

3. เจ้าหน้าที่รับแบบยื่อน ภ.ร.ด.2 เพื่อตรวจสอบกับข้อมูลใน ผ.ท.4 และ ผ.ท.5

4. คำนวณค่ารายปี และคิดค่ภาษี

5. แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

6. ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ร.ด.12)

     กรณีผู้ชำระภาษียื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แล้วยังไม่ชำระทันทีให้ดำเนินการ ดังนี้

1. เมื่อได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ต้องชำระภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หากชำระกินกำหนดต้องเสียงเงินเพิ่ม ดังนี้

ไม่เกิน 1 เดือน             เงินเพิ่ม 2.5%

เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดิน เงินเพิ่ม 2.5%

เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เงินเพิ่ม 7.5%

เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เงินเพิ่ม 10%

เกิน 4 เดือนต้องดำเนินคดี

2. ได้รับแจ้งการประเมินแล้ไม่พอใจในการประเมิน ต้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน

 

 

 

1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีดรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.12)

 5 นาที / ราย 

 

  3 นาที / ราย

(กรณีรายเก่า)

 

ขออนุญาตทำการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง

1. ผู้ขอรับบริการยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่

2. เจ้าหน้าที่รับคำร้อง ตรวจสอบข้อมูลวัตถุประสงค์การใช้เคร่องขยายเสียงแจ้งอัตราที่ต้องชำระ

3. ออกใบเสร็จรับเงิน

1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้ขออนุญาตและสำเนาบัตรประจำตัวประชาขน

2. ใบอนุญาตให้มีเพื่อใช้ซื่อเครื่องขยายเสียงและไมดครโฟน (ถ้ามี)

3.รายละเอียดของเครื่องขยายเสียงที่จะใช้ เช่า กำลังไฟฟ้าที่ใช้กำลังขยายเสียง

4. แผนที่แสดงที่ตั้งที่ใช้เครื่องขยายเสียง

5 นาที / ราย 

3 นาที / ราย

 

 

 

จดทะเบียนพาณิชย์

จดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่

1. ผู้ประกอบการยื่นคำขอ แบบ ทพ.

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบ ทพ.

3. รับจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

4. ออกใบเสร็จรับเงิน 50 บาท

 

จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ)

1. ผู้ประกอบการยื่นคำขอ แบบ ทพ.

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบ ทพ.

3. รับจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ)

4. ออกใบเสร็จรับเงิน 20 บาท

 

 

จดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก)

1. ผู้ประกอบการยื่นคำขอ แบบ ทพ.

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบ ทพ.

3. รับจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก)

4. ออกใบเสร็จรับเงิน 20 บาท

 

จดทะเบียนพาณิชย์ (ออกใบแทน)

1. ผู้ประกอบการยื่นคำขอ แบบ ทพ.

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบ ทพ.

3. รับจดทะเบียนพาณิชย์ (ออกใบแทน)

4. ออกใบเสร็จรับเงิน 30 บาท

 

จดทะเบียนพาณิชย์ (ตรวจเอกสาร, คัดสำเนาและรับรองสำเนา)

1. ผู้ประกอบการยื่นคำขอ แบบ ทพ.

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบ ทพ.

3. ออกใบเสร็จรับเงิน

 

 

 

 

 

 

 

1. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมใช้สถานที่

 

1. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาสัญญาาเช่า หรือ หนังสือยินยอมใช้สถานที่

5. ทะเบียนพาณิชย์ ฉบับเดิม

 

 

1. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. ทะเบียนพาณิชย์ ฉบับเดิม

 

 

1. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจรับแจ้งเอกสารหาย

 

1. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

 

 

 

 

30 นาที / ราย

 

 

 

 

 

30 นาที / ราย

 

 

 

 

 

 

20 นาที / ราย 

 

 

 

 

 

 

30 นาที / ราย

 

 

 

 

 

30 นาที / ราย

 

20 นาที ต่อราย

 

 

 

 

 

20 นาที ต่อราย

 

 

 

 

 

 

10 นาที ต่อราย

 

 

 

 

 

 

20 นาที ต่อราย

 

 

 

 

 

10-20 นาที ต่อราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ชื่อไฟล์ :

ชื่อไฟล์ :