หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

 


 

 

 

นายธงชัย  เทพรอด

ปลัดเทศบาล

 

 

 


 

 

 

นายปัญญา  ชลคงคา

รองปลัดเทศบาล

 

 

 


 

 

 

นายอธิวัฒน์  ทวีโชควรพัฒน์

รองปลัดเทศบาล