สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 


 

 

 
นายปริญญา  คุณาวิชชา

เลขานุการสภาเทศบาล

 

 

 


 

 

 
นายปฐมพงศ์  วันดี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

 

 


 

 

 
นายสนิท  แก้วรอด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

 

 

 


 

 

 
นางฉลวย  กะเหว่านาค

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

 

 

 


 

 

 
นายสมชาย  หงส์ห้อม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2