สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 


 

 

 
นายสุนทร  หาญสวัสดิ์

ประธานสภาเทศบาล

 

 

 


 

 

 
นายสะเกณ  ไขศรี

รองประธานสภาเทศบาล

 

 

 


 

 

 
นายสุระ  ศรีวิเชียร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

 

 

 


 

 

 
นาสาววลีพร  ทวีธรรมเสวี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

 

 

 


 

 

 
นายวสันต์  มาลีคล้าย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1