คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 


 

 

 
นายธงชัย  เทพรอด

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

 โทรศัพท์ 081-844-0145