คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 


 

 

 
นายไพบูลย์  หาญสวัสดิ์

นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

 

 

 


 

 

 
พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์  หาญสวัสดิ์

รองนายกเทศมนตรี

 

 

 


 

 

 
นายวัชรากร  หาญสวัสดิ์

รองนายกเทศมนตรี

 

 

 


 

 

 
นายประดิษฐ์  พิริยะกุลชัย

รองนายกเทศมนตรี

 

 

 


 

 

 
นางโสภา  สุ่มหิรัญ

เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

 

 


 

 

 
นายนาวี  ไทยบัญฑิตย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

 

 


 

 

 
นายวริทธิ์พล  ยี่สุ่นซ้อน

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี