คณะผู้บริหาร

การส่งเสริมความโปร่งใส


คณะผู้บริหาร
การส่งเสริมความโปร่งใส

การส่งเสริมความโปร่งใส

 

- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนราชการเทศบาลเมืองปทุมธานี
ดาวน์โหลดเอกสาร
-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ดาวน์โหลดเอกสาร
-มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลเมืองปทุมธานี
ดาวน์โหลดเอกสาร
-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
-รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดาวน์โหลดเอกสาร
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร