แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น


 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

1. ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลเมืองปทุมธานี ดาวน์โหลดประกาศ
2. ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561) ของเทศบาลเมืองปทุมธานี ดาวน์โหลดประกาศ
        3. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองปทุมธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
        4. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561)  ดาวน์โหลดเอกสาร