กิจกรรมเทศบาล

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อโดยยุงลาย และพิธีมอบรางวัลการประกวด บ้าน ชุมชนและโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย


กิจกรรมเทศบาล
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อโดยยุงลาย และพิธีมอบรางวัลการประกวด บ้าน ชุมชนและโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อโดยยุงลาย และพิธีมอบรางวัลการประกวด บ้าน ชุมชนและโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 19 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต เทศบาลเมืองปทุมธานี