กิจกรรมเทศบาล

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์


กิจกรรมเทศบาล
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดทำโครงการพัฒนาระบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเข้าสู้ประเทศไทย 4.0 ด้านบริหารวิชาการ บริหารงานทั่วไป บริหารบุคคล และงบประมาณ ให้แก่บุคลากรกองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี

โดย พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี