กิจกรรมเทศบาล

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


กิจกรรมเทศบาล
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี