กิจกรรมเทศบาล

โครงการตำบลสุขภาพดี รุ่นที่ 2


กิจกรรมเทศบาล
โครงการตำบลสุขภาพดี รุ่นที่ 2

 

โครงการตำบลสุภาพดี รุ่นที่ 2

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดทำโครงการตำบลสุขภาพดี รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 1 - 2  เมษายน  2562

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี