กิจกรรมเทศบาล

โครงการตำบลสุขภาพดี รุ่นที่ 1


กิจกรรมเทศบาล
โครงการตำบลสุขภาพดี รุ่นที่ 1

 

โครงการตำบลสุภาพดี รุ่นที่ 1

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดทำโครงการตำบลสุขภาพดี รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี