กิจกรรมเทศบาล

โครงการชมรมผู้สุงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข


กิจกรรมเทศบาล
โครงการชมรมผู้สุงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข

 

โครงการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปทุมธานี สุขภาพดี ชีวีมีสุข

โดยจัดกิจกรรมการบรรยายวิชาการเรื่อง “การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ”

ในวันที่ 21 มีนาคม 2562  ณ ศาลาการเปรียญวัดหงษ์ปทุมาวาส