กิจกรรมเทศบาล

โครงการขับเคลื่อนพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562


กิจกรรมเทศบาล
โครงการขับเคลื่อนพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

 

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดทำโครงการขับเคลื่อนพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี