กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานี มอบอุปกรณ์จุดรวบรวมขยะอันตราย ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี


กิจกรรมเทศบาล
เทศบาลเมืองปทุมธานี มอบอุปกรณ์จุดรวบรวมขยะอันตราย ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

เทศบาลเมืองปทุมธานี มอบอุปกรณ์จุดรวบรวมขยะอันตราย ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี พร้อมทั้งชุมชนในเขตเทศบาล ทั้งหมด 29 ชุมชน โดยทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะจัดเก็บขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ เดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
** ขยะอันตราย คืออะไร ?? ขยะอันตราย เป็นขยะที่ทีพิษอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น -หลอดไฟที่หมดสภาพ -ถ่านไฟฉาย -ภาชนะใส่น้ำมันเครื่อง -กระป๋องน้ำยาขัดเงาและกระป๋องสีทาบ้าน -แบตเตอร์รี่รถยนต์ / มือถือ -กระป๋องสเปรย์และยาฆ่าแมลง -ยารักษาโรคที่เสื่อมสภาพหมดอายุ เป็นต้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี หมายเลขโ่ทรศัพท์ 0-2581-6400 ต่อ 1124